top of page
מפרט
אישור התקן

מיועד לעומס עד 180 ק"ג


סולם בעל שלש רגליים המיועד לקטיף.


  • רגליים מפוסקות בעלות שלבים רחבים 64 מ"מ מחורצים למניעת החלקה.

  • רגליים עם דוקרנים לנעיצה בקרקע, להגדלת היציבות.

  • להנפה וקיפול עם מנגנון נעילה אוטומטי, גלגלת כפולה וחבלים.

  • ניתן להזמין סולם עם רגל טלסקופית מתכווננת, המאפשרת להתגבר על הפרשי הגובה בקרקע בנפוצים בשטח חקלאי. 

סולם אלומיניום תלת רגל

משקל

מידה D

מידה C

מידה B

מידה A

שלבים

מק"ט

(m)

(m)

(m)

(kg)

(m)

bottom of page